Välj kåpa efter ändamålet

09.02.2022

Markus Tolonen, specialist inom ventilation för storkök, har några grundregler att hålla i minnet när man ska avgöra vilken typ av kåpa som lämpar sig bäst för ett planerat storkök.

Markus betonar att modellen i första hand bestäms av vilken typ av utrustning som placeras nedanför den. Om det nedanför kåpan finns utrustningar som alstrar värme och producerar fett, är bästa alternativet en spiskåpa med statiska fettavskiljare som separerar de största fettpartiklarna ur frånluften enligt cyklonprincipen. En ozonkåpa är en version för fettavlägsnande som är ett steg effektivare. Förutom den mekaniska fettavskiljningen producerar en sådan också ozon genom en elurladdningsmetod och intensifierar därigenom fettavskiljningen ur frånluften.

Om det nedanför kåpan till exempel finns en diskmaskin som producerar en stor mängd fukt, är en kondenskåpa ett bra val. Dess stora kondensskivor samlar upp fukten och för bort den via en avloppsanslutning. Om utrustningen nedanför inte producerar några föroreningar eller någon fukt, kan en traditionell kåpa med punktutsug vara tillräcklig. Det finns traditionella kåpmodeller som kan kompletteras med tilluft och styrluft.

En hybridkåpa är ett utmärkt val i ett kök där utrustningarna producerar både fett och värme samt en stor mängd fukt. Om kåpan exempelvis är placerad ovanför effektiva kombinationsugnar, styr kåpans kondensskivor det varma, fuktiga och fettbemängda ångutsläppet mot fettavskiljarna när ugnarnas luckor öppnas, och på vägen vandrar en del av fukten längs kondensskivorna till avloppsanslutningen.

Alla kåpmodeller från ETS NORD finns tillgängliga både för montering mitt på golv och på vägg.

Kåpans storlek

När det gäller kåpans storlek anger Markus som tumregel att kåpans kanter bör nå ca 300 mm utanför kanterna hos de utrustningar som är placerade nedanför. Dock gäller att om utrustningen nedanför är exempelvis en ugn ur vilken det frigörs en stor mängd ånga när luckan öppnas, bör kåpans framkant sträcka sig minst 600 mm utanför ugnens framkant.

Det bör dock beaktas att om kåpan installeras högre än den rekommenderade installationshöjden (2 100 mm), bör kåpans framkant nå ännu längre ut över kanten hos utrustningarna nedanför.

Dimensionering av tilluften

I allmänhet är det enklast att föra in kåpans ersättningsluft till köket genom själva kåpan, instruerar Markus. I en kåpa som är försedd med tilluft finns som standard AirGrip-lösningen för uppfångningsluft som styr frånluften in i kåpan och slutligen till fett- eller kondensavskiljarna. Kåpan har också tillsatsluftsventiler som justeras separat till arbetspunkten.

Erforderlig luftmängd

De slutgiltiga luftmängderna bestäms efter utrustningen nedanför kåpan, användningsgraden samt utrustningens eleffekt.

Dimensioneringsprogram och planeringstjänst som stöd vid planering

Dimensioneringsprogrammet KITCHENiQ, utvecklat speciellt för ventilationsplanerare, är ett hjälpmedel för att så lätt som möjligt välja en kåpa i rätt storlek, som lämpar sig för behoven i storkök. Du hittar dimensioneringsprogrammet i MagiCAD Connect för Revit eller i MagiCAD Connect. Vi kan också leverera en fil med alla kåpor till planeraren, som denne kan lägga till i sin plan och redigera med ETS NORD:s verktyg i MagiCAD.

Vid planering av mer krävande storkök lönar det sig att konsultera ETS NORD:s specialist redan i ett tidigt skede. Planeringstjänsten når du via e-post till: storkokslosningar@etsnord.se.

Vi hjälper dig gärna med din planering!